flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Структура: керівництво, судді, апарат суду

Структура Апеляційного суду Хмельницької області

Контакти керівників структурних підрозділів

Повноваження голови апеляційного суду визначені ст. 29 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Голова апеляційного суду:

Представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

Визначає адміністративні повноваження заступників голови апеляційного суду;

Контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посади керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

Видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

Повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів в апеляційному суді у триденний строк з дня їх утворення;

Забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду;

Організовує ведення та аналіз судової статистики, організовує вивчення та узагальнення судової практики, інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

Сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів апеляційного суду та підвищення їхнього професійного рівня;

Здійснює повноваження слідчого судді та призначає з числа суддів апеляційного суду суддів (суддю) для здійснення таких повноважень у випадках, визначених процесуальним законом;

Здійснює інші повноваження, визначені законом.

Голова апеляційного суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

 У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

 Заступник голови апеляційного суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

Заступник голови Апеляційного суду Хмельницької області відповідно до визначених повноважень:

-  виконує обов’язки голови суду у порядку, визначеному законом;

-  здійснює особистий прийом громадян та юридичних осіб, організовує перевірку їх звернень з питань організації роботи суду; надає з цього приводу відповідні доручення працівникам апарату суду; дає усні чи письмові відповіді;

- здійснює контроль за організацією роботи секретарів судових палат апеляційного суду;

- здійснює аналіз та узагальнення причин судових помилок, які допущені апеляційними та місцевими судами, для надання методичної допомоги суддям;

- здійснює організацію розробки у судових палатах апеляційного суду документів методичного характеру для суддів з питань судової роботи та надання допомоги суддям у підготовці аналітичних документів;

-  здійснює контроль за роботою по зверненню судових рішень до виконання;

-  забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів;

 - організація та координація розгляду справ постійно діючими колегіями суддів;

- на підставі проведених узагальнень та судової практики, формування через обговорення в палатах єдиної судової практики з розгляду конкретних категорій справ;

- здійснює організацію ведення судової статистики;

- організовує планування роботи апеляційного суду та здійснює контроль за виконанням запланованих заходів;

- забезпечує вирішення соціально-побутових потреб суддів та працівників апарату суду;

- відповідає за організацію роботи апеляційного суду з підвищення кваліфікації суддів апеляційного суду;

-   здійснює контроль за роботою апарату суду;

- здійснює інші повноваження за дорученням голови апеляційного суду.

 

Завдання та функції відділів Апеляційного суду Хмельницької області

 Відділ діловодства та  обліку звернень громадян-канцелярія

 Основні завдання відділу:

Здійснення роботи з документального забезпечення структурних підрозділів суду.

Контроль за дотриманням в структурних підрозділах суду вимог Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року №173, надання їм методичної допомоги.

Здійснення роботи щодо обліку документообігу суду.

Здійснення роботи з обліку звернень громадян та юридичних осіб.

Здійснення прийому громадян.

Взаємодія з іншими відділами суду з питань, що стосуються діяльності відділу.

 Функції відділу

Відповідно до основних завдань, визначених цим Положенням, відділ:

Здійснює роботу, пов'язану з розробкою номенклатури справ апеляційного суду.

Здійснює прийом, реєстрацію та розподіл кореспонденції, що надійшла до суду.

Забезпечує своєчасне надходження кореспонденції до голови суду для резолюції, а у подальшому до суддів - на розгляд.

Здійснює первинний облік справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством.

Забезпечує    внесення    до  обліково-статистичних    карток інформації про позовну заяву (дата надходження, номер справи, відомості про позивача, відповідача та третіх осіб, зміст позовних вимог, відомості про наявність заяв про забезпечення доказів чи клопотань про забезпечення позову, про судові витати) та оформлення обкладинок судових справ.

Здійснює  прийом громадян та роботу з обліку звернень громадян та юридичних осіб.

Здійснює роботу з ведення документів первинного обліку, номенклатурних справ.

Розробляє заходи, спрямовані на вдосконалення діловодства, організацію роботи з документального забезпечення діяльності суду.

Проводить аналіз стану діловодства в суді за підсумками кожного звітного періоду, здійснює розробку пропозицій з підвищення рівня цієї роботи.

 

Відділ аналітично-статистичної роботи

 Основним завданням відділу є:

ведення судової статистики, підготовка та подання щоквартальних, піврічних, річних звітів щодо результатів розгляду справ та матеріалів судом;

інформаційно-аналітичне забезпечення суду, суддів та працівників апарату суду;

оперативне надання необхідної інформації на запити, що надходять до суду з питань, що відносяться до компетенції відділу;

здійснення аналізу даних судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики;

сприяння суддям у здійсненні узагальнення судової практики, наданні на його основі місцевим загальним судам Хмельницької області методичної допомоги з метою однакового застосування норм матеріального та процесуального права, рекомендаційних роз’яснень з питань застосування законодавства під час вирішення справ;

спостереження за єдністю судової практики, інформування керівництва суду про зміни в судовій практиці, випадки різного застосування законодавства, надання пропозицій щодо шляхів формування однакової судової практики;

здійснює моніторинг правових позицій Верховного Суду України в різних категоріях справ;

готує проекти довідок, доповідних чи службових записок з питань, що відносяться до компетенції відділу;

бере участь у підготовці планів роботи суду;

подає пропозиції керівництву суду стосовно вдосконалення форм і методів організації діяльності суду;

приймає участь у підготовці матеріалів для нарад, семінарів, занять з підвищення кваліфікації тощо за участю суддів, працівників апарату суду;

інформує працівників суду про зміни в чинному законодавстві України та судовій практиці судових органів вищого рівня;

забезпечення суддів, працівників апарату суду нормативно-правовими актами, спеціальною науковою літературою, матеріалами судової практики та судової статистики;

комплектування, обробка бібліотечних фондів;

організовує обслуговування працівників суду, які є користувачами бібліотеки та надає їм довідкову-консультативну допомогу;

виконує інші завдання та обов’язки з метою забезпечення належного функціонування суду.

 

Відділ інформаційного та технічного забезпечення

Основними завданнями та функціями відділу є:

Організація впровадження в роботі інформаційних та телекомукаційних технологій, мереж та систем апаратно-програмних комплексів.

Встановлення та забезпечення працездатноті комп’ютерного обладнання, локальної мережі, АТС, комплексів технічної фіксації судового процесу.

Запровадження та технічна підтримка програмного забезпечення офісного характеру, електронного документообігу, баз даних законодавства, статистичної звітності та інших програм необхідних в роботі суду.

Організація розподілу доступу користувачів в локальній мережі до ресурсів домену і мережі Інтернет, адміністрування робочих місць станцій та серверного обладнання.

Проведення інсталяції програмного забезпечення та його обслуговування.

Забезпечення працездатності автоматизованих робочих місць суддів і працівників апарату суду.

Забезпечення обслуговування периферійного обладнання (копіювальної техніки та принтерів).

Здійснення моніторингу дотримання належних умов експлуатації апаратного і програмного забезпечення та захист робочих станцій і локальної мережі від вірусів.

Забезпечення виявлення і попередження недоліків у роботі працівників під час використання комп’ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення.

Обладнання службових приміщень і кабінетів телефонним зв’язком, локальною мережею.

Забезпечення технічного нагляду за роботою системи внутрішнього та зовнішнього телефонного зв’язку загального призначення.

Здійснення технічних заходів щодо придбання та систематичного оновлення оргтехніки, комп’ютерних систем, технічних засобів праці, обладнання робочих місць працівників суду.

Організація забезпечення засідань, комісій, нарад, конференцій та інших заходів, що проводяться судом з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Участь в організації навчання працівників суду по роботі з інформаційними технологіями, надає методичну та консультативну допомогу з питань використання інформаційних технологій.

Формування довідкових матеріалів, презентацій по користуванню програмним забезпеченням та інформаційними системами, які впроваджені у суд.

Адміністрування і технічна підтримка офіційного веб-сайту суду, розміщення матеріалів на веб-сайті суду, забезпечення справної та безперебійної роботи сайту.

Оформлення інформаційних стендів суду.

Виконує інші завдання та функції в межах компетенції відділу.

 

Відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ

Основні  завдання та функції  відділу:

Забезпечення  надання достовірної, об’єктивної, оперативної інформації, а також проводить заходи щодо забезпечення стабільності та цілісності інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

Забезпечення  організації своєчасного розгляду судових справ і матеріалів визначених законодавством  суддями  судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду.

Здійснення прийому та опрацювання вхідної  кореспонденції, яка передана у відділ, у системі електронного документообігу.

Здійснення прийому  та  опрацювання  переданих у відділ судових справ і матеріалів, розгляд яких передбачено законодавством у системі електронного документообігу.

Здійснення первинного обліку (реєстрації) судових справ і матеріалів, які  передані у відділ, у системі електронного документообігу та передачу їх суддям.

Здійснення  приймання,  реєстрації  в електронній системі документообігу речових доказів по кримінальних справах,  які розглядаються в апеляційному порядку, забезпечує їх зберігання.

Витребовування судових справ, матеріалів та іншої  інформації, які необхідні для своєчасного розгляду суддями визначених законодавством справ.

За вказівкою судді здійснює оформлення та направлення  викликів учасникам процесу про розгляд судових справ і матеріалів.

За вказівкою судді здійснює оформлення та направлення дозволів на побачення із підсудними, засудженими.

Здійснення  оформлення списків  призначених до розгляду судових справ і матеріалів, їх розміщення на дошці оголошень апеляційного суду та для розміщення на веб-сайті  суду.

Здійснення оформлення списків призначених до  розгляду судових справ і матеріалів та направлення їх у прокуратуру Хмельницької області для відома.

Внесення у обліково-статистичні картки результатів розгляду судових справ і матеріалів.    

Здійснення ведення діловодства відповідно до вимог Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року №173 та  інших нормативно-правових актів.

Надання необхідної інформації учасникам  процесу про розгляд судових справ  і матеріалів, які перебувають у провадженні судді.

Здійснення оформлення та направлення копій судових рішень відповідно до вимог законодавства.

Здійснення приймання та оформлення розглянутих судових справ  і  матеріалів відповідно до вимог Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року №173.

Здійснення оформлення та направлення кримінальних справ у відповідні установи для проведення експертиз та до суду касаційної інстанції.

Здійснення  оформлення та направлення повідомлень учасникам процесу про направлення справ для проведення експертиз та до суду касаційної інстанції.

Забезпечення та здійснення оформлення судових справ і матеріалів після закінчення апеляційного провадження.

Здійснення оформлення та належне зберігання  у відділі номенклатурних справ.

Відповідно до резолюції заступника голови суду чи секретаря судової палати з розгляду кримінальних справ здійснює оформлення проектів листів та відповідей на передані у відділ запити, заяви і клопотання по судових справах і матеріалах, які перебувають у провадженні суддів.

Ведення протоколів оперативних нарад суддів.

Здійснення  належного зберігання у відділі номенклатурних справ за минулі роки, їх оформлення та передачу  до архіву суду.

При виконанні посадових обов’язків взаємодіє з працівниками інших відділів суду.

Забезпечення та здійснення складання номенклатури справ відділу на наступний рік.

Виконання інших доручень голови суду, секретаря судової палати з розгляду кримінальних справ  та керівника апарату суду.

 

Відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних справ

Основними завданнями та функціями відділу є:

Забезпечення надання достовірної, об’єктивної інформації, а також проведення заходів щодо забезпечення стабільності та цілісності інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

Забезпечення організації роботи для своєчасного розгляду суддями  судової палати з розгляду цивільних справ апеляційного суду судових справ і матеріалів визначених законодавством  .

Здійснення прийому та опрацювання вхідної  кореспонденції, яка передана у відділ, у системі електронного документообігу.

Здійснення прийому  та  опрацювання  переданих у відділ судових справ і матеріалів у системі електронного документообігу.

Здійснення первинного обліку (реєстрації) судових справ і матеріалів, які  передані у відділ, у системі електронного документообігу та передачу їх суддям.

Витребовування судових справ, матеріалів та іншої  інформації, які необхідні для своєчасного розгляду суддями визначених законодавством справ.

За вказівкою судді здійснює оформлення та направлення  повідомлень учасникам процесу про розгляд судових справ.

Здійснення  оформлення списків  призначених до розгляду судових справ і матеріалів, їх розміщення на дошці оголошень апеляційного суду.

Здійснення внесення у обліково-статистичні картки результатів розгляду судових справ і матеріалів.    

Здійснення ведення діловодства відповідно до вимог Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року №173 та  інших нормативно-правових актів.

Надання необхідної інформації учасникам  процесу про розгляд судових справ  і матеріалів, які перебувають у провадженні судді.

Направлення  учасникам  судового процесу, які заявили клопотання про ознайомлення з журналом судового засідання,   повідомлень про виготовлення  зазначених журналів.

Здійснення оформлення та направлення копій судових рішень відповідно до вимог законодавства.

Здійснення приймання та оформлення розглянутих судових справ  і  матеріалів відповідно до вимог Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року №173.

Здійснення оформлення та направлення цивільних справ у відповідні установи для проведення експертиз.

Здійснення оформлення та належне зберігання  у відділі номенклатурних справ.

Відповідно до резолюції заступника голови суду, секретаря судової палати з розгляду цивільних справ здійснює оформлення проектів листів та відповідей на передані у відділ запити, заяви і клопотання.

Здійснення  належного оформлення та передачу  до архіву суду номенклатурних справ.

При виконанні посадових обов’язків взаємодіє з працівниками інших відділів суду.

Забезпечення та складання номенклатури справ відділу на наступний рік.

Виконання інших доручень голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати з розгляду цивільних справ та керівника апарату суду.

 

Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

Основними завданням працівників відділу є:

Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності суду та складення звітності;

Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

 

Сектор режимно-секретної роботи

Основні завдання сектору:

Контроль за виконанням вимог Закону України «Про державну таємницю», інших нормативно-правових актів, наказів та розпоряджень голови апеляційного суду з питань охорони державної таємниці.

Контроль за забезпеченням захисту інформації, що становить державну таємницю у процесі її формування, пересилання, зберігання, відображення в автоматизованих системах, засобах обчислювальної техніки.

Недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації.

Запобігання розголошенню та витоку відомостей, що становлять державну таємницю, втратам матеріальних носіїв секретної інформації, заволодінню секретною інформацією під час відвідування апеляційного суду  іноземними делегаціями, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї.

Виявлення та закриття можливих каналів просочення (витоку) секретної інформації у процесі діяльності апеляційного суду.

Забезпечення запровадження режиму секретності під час проведення всіх видів секретних робіт.

Організація та ведення секретного діловодства.

Здійснення контролю за станом режиму секретності в апеляційному суді.

 

Відділ служби судових розпорядників

Основними завданнями відділу є забезпечення:

Додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил;

Виконання учасниками судового процесу та іншими особами, які перебувають у залі судового засідання, розпоряджень головуючого судді в судовому засіданні;

Взаємодія   зі   Службою   судової   охорони,   Національною    поліцією України, Національною гвардією України щодо підтримання громадського порядку в залі судового засідання та у приміщенні суду.

 

Відділ служби управління персоналом

Основними завданнями відділу є:

Реалізація державної політики з питань управління персоналом у суді;

Забезпечення здійснення керівником апарату своїх повноважень з питань управління персоналом;

Забезпечення організаційного розвитку суду;

Добір персоналу суду;

Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

 

Відділ матеріально-технічного та господарського забезпечення

Основними завданнями відділу є:

Збір та систематизація інформації про потреби суду в матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення завдань суду.

Планування матеріально-технічного забезпечення, складання річних планів закупівель товарів, робіт та послуг, додатків до річного плану закупівель та надання пропозицій відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності щодо складання проекту кошторису видатків на утримання суду.

Безпосередня участь у проведенні закупівель товарів, робіт та послуг згідно ЗУ «Про публічні закупівлі».

Обслуговування та утримання в належному технічному, санітарному та протипожежному стані приміщення суду.

Забезпечення працівників суду необхідними меблями, засобами оргтехніки, канцелярськими приладами, бланками, картками тощо.

Забезпечення своєчасного виконання підрядних робіт з будівництва і ремонту приміщень суду та їх технічного оснащення.

Забезпечення організації роботи автотранспорту установи.

Відповідає за організацію та контролює дотримання вимог ЗУ «Про охорону праці» та правил протипожежного захисту суддями та працівниками апарату суду, розробляє плани евакуації працівників суду у разі аварії чи пожежі.

Забезпечення безпечних та належних умов праці працівників суду.

Укладає, розробляє та перевіряє договори, які утворюються в процесі роботи суду.

Веде претензійно-позовну роботу суду.

Виконує інші завдання та функції в межах компетенції суду