Задати питання
flag Судова влада України

У зв'язку з проведенням планових профілактичних робіт у Дата-Центрі, можливі тимчасові складнощі у роботі з сайтом

Правила внутрішнього трудового розпорядку

               ПОГОДЖЕНО                                                                   ПОГОДЖЕНО                                                   

         Зборами працівників                                                               наказом голови

           Апеляційного суду                                                               Апеляційного суду

        Хмельницької області                                                          Хмельницької області

протокол №1 від «28» грудня 2016р.                                     №49/05-02/ від «28»грудня 2016р.

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

в Апеляційному суді Хмельницької області

 

  1. Загальні положення

 

         Правила внутрішнього трудового розпорядку в Апеляційному суді Хмельницької області (далі Правила, суд) розроблені відповідно до вимог ст.43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року №1402-VIII , постанови Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах» від 05 травня 2016р. № 323,  постанови Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України у 2016 році» від 06 квітня 2016р. № 268, постанови Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 9 березня 2006 року N 268,   наказу Міністерства праці та соціальної політики України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02 жовтня 1996 року. №77 та інших нормативно-правових актів.

          Правила поширюються на суддів, працівників патронатної служби, працівників, які виконують функції з обслуговування, службовців, робітників апарату суду (далі – працівники суду) та є обов’язковими для виконання.

          Правила визначають засади регулювання трудових відносин і запроваджуються з метою забезпечення якісного виконання завдань, вдосконалення організації праці та підвищення її ефективності, раціонального використання робочого часу, а також зміцнення трудової дисципліни.

          Невід’ємною частиною цих правил є «Правила поведінки працівника суду», затверджені рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 року №33 (додаток №1 до Правил).

          Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються адміністрацією суду в межах наданих їм повноважень за погодженням із загальними зборами колективу суду.

          Правила доводяться до відома всіх працівників суду під підпис та вивішуються на дошці оголошень в приміщенні суду. Словосполучення «працівники суду» використовується  в тексті Правил у значенні «судді та працівники апарату суду».

  

  1. Порядок прийняття та звільнення суддів та працівників апарату суду

 

2.1. Судді  призначаються на посаду та звільняються з посади згідно з Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року №1402-VIII. На підставі акта про  призначення судді на посаду, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді голова апеляційного суду видає відповідний наказ, який доводиться до ознайомлення судді під розпис. 

2.2. Працівники апарату суду приймаються на роботу та звільняються з роботи на підставах та у порядку, визначених Кодексом законів про працю України та Законами України "Про судоустрій і статус суддів" від 02 червня 2016 року №1402-VIII , постанови Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах» від 05 травня 2016р. № 323,  постанови Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України у 2016 році» від 06 квітня 2016р. № 268, постанови Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 9 березня 2006 року N 268,   наказу Міністерства праці та соціальної політики України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02 жовтня 1996 року. №77 та на підставі наказу керівника апарату суду за погодженням з головою апеляційного суду, який доводиться до ознайомлення працівнику апарату суду під розпис.

2.3. У наказі про прийняття на роботу має бути вказано назву посади та умови оплати праці.

2.4. В перший робочий день працівник апарату суду має бути ознайомлений:

-  з роботою, що йому доручається, з посадовою інструкцією (функціональними обов'язками) та «Правилами поведінки працівника суду», затвердженими рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 №33, які є невід'ємною частиною цих Правил - під розпис;

           працівник апарату суду та суддя:

-    з умовами оплати праці, з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, з вимогами з питань дотримання техніки безпеки, протипожежної охорони, охорони праці.

2.5. На всіх працівників суду ведуться трудові книжки. Трудові книжки ведуться та зберігаються у встановленому чинним законодавством України порядку. Відповідальними особами за належне ведення та зберігання трудових книжок  є працівники відділу служби управління персоналом апеляційного суду. Трудова книжка повертається судді та працівнику апарату суду у день звільнення із внесеним до неї записом про звільнення. Запис про причину звільнення в трудовій книжці робиться в точній відповідності з формулюванням діючого законодавства і з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону.

2.6. Припинення трудових відносин працівника можливе тільки на підставі, передбаченій законодавством України. У разі звільнення працівника апарату суду за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України) з письмовим попередженням про це  голови суду та керівника апарату  за два тижні, за домовленістю між працівником і головою суду та керівником апарату відносини можуть бути розірвані до закінчення строку попередження про звільнення. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

  1. Основні обов’язки та права працівників суду

 

3.1. Працівники суду зобов'язані здійснювати свої повноваження чесно і
сумлінно, дотримуватись дисципліни, вчасно виконувати розпорядження голови суду, заступника голови суду, а працівники апарату суду - також судді та керівника апарату суду, використовувати весь робочий час для продуктивної праці та утримуватися від дій, які б заважали іншим працівникам виконувати свої обов'язки.

Судді здійснюють свої повноваження на підставі та у порядку, визначеному   чинним законодавством України.

Коло обов'язків, покладених на працівника апарату суду, визначається Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013р. №173 та посадовою інструкцією цього працівника.

      3.2. Основні обов’язки працівника апарату суду:

-   додержуватись Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», трудового законодавства та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України;

-    суворо дотримуватись вимог законодавства про запобігання та протидію корупції;

-  неухильно дотримуватись службової дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку та «Правил поведінки працівника суду», затверджених рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 №33, які є невід'ємною частиною цих Правил;

-   зберігати та не розголошувати державну таємницю, інформацію про громадян, що стала їм відома під час виконання службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка згідно з законодавством визнана інформацією з обмеженим доступом та такою, що не підлягає розголошенню;

-    виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій;

-   завжди поводити себе у спосіб, який би сприяв збереженню та зміцненню довіри громадян у цілісність, неупередженість та ефективність суду;

-     не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

-  безпосередньо виконувати свої функціональні обов’язки, своєчасно, чітко і якісно виконувати розпорядження голови суду, заступників голови суду, судді, керівника апарату суду та його заступника;

-   сумлінно ставитись до виконання своїх функціональних обов'язків, проявляти ініціативу і творчість в роботі.

- постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і підвищувати професійну кваліфікацію.

-  у разі тимчасової відсутності (відпустка, відрядження тощо) передати іншому, визначеному головою чи заступником голови суду або керівником апарату суду, працівнику всі справи та документи.

 -  підтримувати в чистоті і порядку своє робоче місце та зали судових засідань,    залишати своє робоче місце в чистоті протягом робочого дня та по його закінченні, не залишати на столах та інших відкритих місцях робочу документацію, документи для службового користування, закривати сейфи і шафи, вимикати освітлення, електричні прилади та комп’ютерну техніку;

      -   дбайливо ставитись до майна, що надане в розпорядження працівника,  берегти та ефективно використовувати обладнання, дотримуватись встановленого порядку збереження матеріальних цінностей, документів, економічно і раціонально використовувати електроенергію;

      -   дотримуватись вимог нормативних актів про охорону праці, техніку безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії;

      -  шанобливо ставитися до громадян та інших працівників суду, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

      -    мати охайний вигляд і одяг, без елементів ексцентричності, стриманого кольору та фасону, який відповідає діловому стилю;

      -   у разі хвороби обов'язково повідомляти працівника відділу служби управління персоналом апеляційного суду, а працівник апарату суду – також  керівника апарату суду та суддю, з яким працює, про тимчасову відсутність. По виході на роботу своєчасно подати оформлений належним чином листок непрацездатності;

      -    дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщенні суду.

3.3. Працівники суду мають право:

-  розглядати і брати участь у розгляді питань та приймати рішення в межах своїх функціональних обов’язків;

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівництва, інших працівників і громадян;

- вимагати затвердження керівником апарату суду визначеного обсягу посадових  (функціональних) обов’язків;

-    на оплату праці залежно від посади, якості, досвіду та стажу роботи;

- безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються проходження ним державної служби, в необхідних випадках давати особисті пояснення;

-  на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення  вакантних посад більш високої категорії;

- вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на
думку службовця, звинувачень або підозри;

-   на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

-   на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.

     3.4. Працівники суду мають інші права та обов’язки передбачені чинним законодавством України.

 

  1. Робочий час і час відпочинку

 

4.1. Тривалість робочого часу працівників суду визначається відповідно до законодавства про працю з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» і не може перевищувати 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України).

           Установлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями (субота та неділя).

4.2. Робочий час триває:

       - з понеділка по четвер з 09 год. 00 хв. до 18 год. 15 хв.

       - в п’ятницю з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.

       Перерва для відпочинку і харчування триває:

       - з понеділка по п’ятницю з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.

4.3. Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи. При неможливості використання часу, наданого для відпочинку та харчування (безперервність судового засідання, обов'язковий прийом громадян, тощо) надається інший час для харчування та відпочинку протягом робочого дня, але не більш ніж одна година.

4.4. Відповідно до ст.53 Кодексу законів про працю України напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

4.5. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники суду зобов’язані на підставі відповідного розпорядження, наказу голови суду чи керівника апарату суду з’явитися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота в які компенсується згідно з чинним трудовим законодавством України.

4.6. В суді здійснюється облік виходу на роботу. До початку роботи кожен працівник апарату суду зобов’язаний особисто розписатися в журналі обліку робочого часу. За належне здійснення обліку журналу відповідає заступник керівника апарату суду.

4.7. За наявності поважних причин, перелік яких передбачено ст.56 КЗпП України, за заявою працівника суду як при прийнятті на роботу, так і згодом може встановлювати неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Встановлення неповного робочого дня або неповного робочого тижня з оплатою пропорційно відпрацьованому часу оформляється наказом голови суду чи керівника апарату суду.

4.8. Працівникам суду надаються щорічні  (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

4.9. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується наказом голови суду на кожен календарний рік не пізніше 15 січня та доводиться до відома працівників суду. Графік відпусток складається з урахуванням необхідності забезпечення належної роботи суду і створення сприятливих умов для відпочинку працівників суду.

4.10. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

4.11. За рішенням голови суду чи керівника апарату суду працівники суду можуть бути відкликані з відпустки. Невикористана частина відпустки у такому випадку  надається працівникові суду за його заявою в будь-який інший час відповідного року або приєднується до відпустки у наступному році.

4.12. Відпустка без збереження заробітної плати у зв’язку з сімейними обставинами може надаватися працівникам суду, але не більше 15 календарних днів на рік.

 

  1. Заохочення працівників апарату суду

 

5.1. За наполегливу працю, якісне  і сумлінне виконання посадових обов’язків та інші досягнення у роботі передбачаються такі заохочення:

- встановлення надбавок, доплат, премій;

- оголошення подяки;

- нагородження почесною грамотою.

5.2. За особливі заслуги на державній службі працівники суду можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

5.3. При застосуванні заохочення забезпечується поєднання морального та матеріального стимулювання праці.

 

  1. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

 

6.1. За порушення передбаченої цими Правилами трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання посадових інструкцій (функціональних обов’язків), положень, розпоряджень, наказів та інших відомчих нормативно-правових актів до працівника апарату суду може бути застосовано:

      - догану;

      - звільнення.

6.3. Звільнення як дисциплінарне стягнення застосовується на підставі п.п.3,4,7,8 ст.40 та ст.41 КЗпП України.

6.4. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника апарату суду від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

До застосування дисциплінарного стягнення керівник апарату суду має вимагати від працівника апарату суду, який порушив трудову дисципліну, письмове пояснення. У разі відмови порушника надати пояснення складається відповідний акт.

6.5. За кожне порушення дисципліни може бути застосовано лише одне стягнення.

6.6. При обранні виду стягнення керівництво апарату суду має враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку та заподіяну шкоду, обставини, за яких вчинено проступок і попередню роботу працівника апарату суду.

6.7. Дисциплінарне стягнення оформляється наказом керівника апарату суду, що оголошується працівникові апарату суду під підпис.

6.8. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником апарату суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.9. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника апарату суду не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник апарату суду не допустив нового порушення трудової дисципліни, сумлінно та якісно виконував посадові обов’язки, стягнення може бути знято до закінчення одного року.

Зняття дисциплінарного стягнення оформлюється наказом керівника апарату суду, про що оголошується працівникові апарату суду під підпис.