flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням зборів суддів

Хмельницького апеляційного суду

від «02» жовтня  2018 року

 

 

ЗАСАДИ

використання автоматизованої системи документообігу Хмельницького апеляційного суду

 

Розділ I. Загальні положення

 

1.1.    Засади використання автоматизованої системи документообігу Хмельницького апеляційного суду (далі – Засади) розроблені відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Цивільного процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (зі змінами).

 

1.2.    Збори суддів цими Засадами визначають особливості порядку функціонування автоматизованої системи в Хмельницькому апеляційному суді  щодо розподілу справ між суддями, порядку формування колегій суддів, підстав для проведення повторного автоматизованого розподілу справ, призупинення автоматизованого розподілу справ, тощо, повноваження на визначення яких прямо передбачено Положенням про автоматизовану систему документообігу суду.

 

Розділ ІІ. Розподіл судових справ між суддями

 

2.1.                     Розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою в день їх реєстрації в хронологічному порядку надходження, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

 

2.2.                     Справи розподіляються між суддями, які мають на момент розподілу повноваження для здійснення процесуальних дій, з урахуванням складу судових палат, спеціалізації суддів, складів постійно-діючих колегій, визначених окремими рішеннями зборами суддів, недопустимості повторної участі судді у розгляді судової справи, що передбачена процесуальним законом,  та з урахуванням  коефіцієнтів навантаження.

 

2.3. При розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи не враховуються дні, у які не розподіляються  щодо конкретного судді судові справи .

 

 

Розділ ІІІ. Порядок формування колегій суддів

 

 

3.1.                     Під час розподілу справ автоматизованою системою визначається суддя-доповідач, який одночасно є головуючим суддею у судовій справі.

 Після визначення судді-доповідача автоматизованою системою визначається склад колегії з числа суддів постійно-діючої колегії. У разі неможливості визначити склад колегії з числа суддів постійно-діючої колегії судді-доповідача, автоматизована система визначає суддів-членів колегії, яких не вистачає, з числа усіх суддів відповідної судової палати.  У випадку, якщо сформувати склад колегії неможливо з суддів відповідної судової палати, автоматизована система визначає суддів – членів колегії, яких не вистачає, з числа всіх суддів суду, з урахуванням того, що суддя – доповідач має бути визначений зі складу судової палати з розгляду відповідної категорії справи.

3.2.                     Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

 

3.3. Відповідно до визначеного процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду, розгляд справи, як правило, проводиться у тому складі колегії суддів, який визначено автоматизованою системою  під час реєстрації справи.

Тимчасова відсутність судді-члена колегії (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження тощо) не є безумовною підставою для проведення заміни такого судді іншим суддею. Відповідна необхідність у кожному конкретному випадку визначається суддею-доповідачем з урахуванням обставин справи та установлених процесуальним законом строків розгляду справи.

У разі необхідності  на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду на виконання службової записки судді-доповідача автоматизованою системою за правилами, передбаченими 3.1 цих Засад, здійснюється заміна судді-члена колегії, який не може продовжувати участь у розгляді справи з підстав тимчасової непрацездатності, відпустки, відрядження тощо (більше 14 днів).

 

               3.4.  Склад колегії суддів з розгляду справ, матеріали яких містять державну таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом (з грифом «Таємно» або або «Цілком таємно»), формується автоматизованою системою з числа суддів суду, які мають допуск та доступ до державної таємниці (дозвіл на роботу з іншими документами, що містять інформацію з обмеженим доступом), та які уповноважені на розгляд цих справ рішенням зборів суддів. Заміна  відсутнього судді у таких справах здійснюється в загальному порядку, визначеному цими Засадами з урахуванням наявності у судді допуску та доступу до державної таємниці (дозволу на роботу з іншими документами, що містять інформацію з обмеженим доступом).

 

Розділ ІV. Особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ

 

        

 

У випадку, якщо в провадженні судді перебуває справа за апеляційною скаргою на ухвалу про забезпечення позову чи на іншу ухвалу, яка не перешкоджає подальшому розгляду справи, то подальше надходження до суду цивільної справи за апеляційною скаргою на рішення суду не є підставою для передачі справи тому самому судді-доповідачу. В такому випадку справа розподіляється в загальному порядку.

У разі повернення до апеляційного суду судової справи, в якій скасовувалось судове рішення суду першої інстанції з направленням справи для продовження розгляду до суду першої інстанції, з передачею судової справи на новий розгляд до суду нижчої інстанції, така справа підлягає розподілу в загальному порядку.

 

4.3   Раніше визначеному в кримінальному провадженні судді-доповідачу передаються:

 

У разі повторного надходження до апеляційної інстанції кримінального (судового) провадження, в якому апеляційні скарги на вироки чи ухвали були залишені без руху і в подальшому  повернуті апелянту, такі провадження передаються раніше визначеному судді-доповідачу, яким ухвалювалися відповідні рішення.

 

У випадку повернення до апеляційного суду матеріалів справ про адміністративні правопорушення, які направлялися апеляційним судом для доопрацювання без скасування рішення суду першої інстанції, такі справи підлягають передачі раніше визначеному судді-доповідачу.

 

4.4. У разі відсутності  раніше визначеного в судовій справі судді-доповідача, що може мати наслідком  порушення строку  розгляду судової справи, передбаченого відповідним процесуальним законом, такі судові справи розподіляються в загальному порядку.

 

Розділ V.Особливості повторного автоматизованого розподілу справ у випадках неможливості участі у розгляді справи судді-доповідача

 

5.1. Повторний автоматизований розподіл судових справ  здійснюється у випадках, передбачених п.3.3., 3.4.  Засад, а також у разі:

 

Розділ VІ. Розподіл судових справ між суддями у разі настання обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи

 

 6.1. У разі знеструмлення електромережі суду, виходу із ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно, з метою недопущення порушення конституційних прав громадян здійснюється серед суддів відповідної палати на підставі розпорядженням секретаря цієї судової палати за принципом вибірки в алфавітному порядку.

Аналогічний порядок розподілу справ здійснюється щодо всіх судових справ, якщо обставини, зазначені в абзаці першому, тривають понад п’ять робочих днів.

 

6.2. Не пізніше наступного робочого дня після усунення зазначених обставин до автоматизованої системи вноситься передбачена Положенням про автоматизовану систему документообігу суду  інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.

 

 

 

Розділ VІІ. Коефіцієнти навантаження

 

7.1. Коефіцієнт складності справ у судовій палаті з розгляду цивільних справ визначається:

а) апеляційні скарги на ухвали місцевих судів – 1;

б) апеляційні скарги на ухвали місцевих судів з клопотанням про поновлення строку на апеляційне оскарження – 1,2;

в) апеляційні скарги на рішення місцевих судів – 1,5;

г) апеляційні скарги на рішення місцевих судів з клопотанням про поновлення строку на апеляційне оскарження – 1,7;

д) у справі з оскарженням рішення є більше п’яти апеляцій – 1,9;

е) справа складає два томи – 2,2;

є) справа складає більше трьох томів – 2,5.

 

 

 

7.2. Коефіцієнт складності справ у судовій палаті з розгляду кримінальних справ:

а) клопотання, які розглядаються слідчими суддями в порядку глави 21 КПК України, - 0,1

б) клопотання (подання) про зміну підсудності – 0,5;

в) апеляційні скарги на ухвали місцевих судів, в тому числі на ухвали слідчих суддів, - 1;

г) апеляційні скарги на ухвали місцевих судів, в тому числі на ухвали слідчих суддів, з  клопотанням про поновлення строку на апеляційне оскарження -1,2;

д) апеляційні скарги на  вироки, ухвали про застосування чи відмову  у застосуванні примусових заходів медичного або  виховного характеру, постанови у справах про адміністративні правопорушення – 1,5;

е) апеляційні скарги на  вироки, ухвали про застосування чи відмову  у застосуванні примусових заходів медичного або  виховного характеру, постанови у справах про адміністративні правопорушення з клопотанням про поновлення строку на апеляційне оскарження  - 1,7;

є)  у справі з оскарженням вироку, ухвали про застосування чи відмови  у

застосуванні примусових заходів медичного або  виховного характеру є

більше п’яти апеляцій – 1,9.

ж) справа складається більше п’яти томів – 2,5.

 

7.3.  Коефіцієнт, що враховує форму участі судді у розгляді цивільних і кримінальних справ, визначається:

головуючий – доповідач – 1;

член колегії – 0,05;

 

7.4. Зменшити навантаження  щодо розгляду справ на суддів, які займають адміністративні посади або виконують інші обов’язки не пов’язані  із здійсненням правосуддя, з метою забезпечення умов для виконання ними як обов’язків за займаною посадою, так і обов’язків судді:

 

голові суду –  на 25 %;

заступнику голови суду – на 25 %;

секретарю судової палати – на  25 %;

члену Ради суддів України – на 50 %.

 

 

Розділ VІІІ. Особливості автоматизованого розподілу клопотань в порядку Глави 21 КПК України між слідчими суддями

 

8.1. Автоматизований розподіл клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої дії здійснюється між суддями, визначеними ст. 247 КПК України.

У випадку неможливості розгляду такого клопотання в 6-годинний термін слідчим суддею, визначеним автоматизованою системою, з об’єктивних причин (перебуванню за межами міста в зв’язку зі службовою необхідністю, перебуванню в нарадчій кімнаті, виконання представницьких функцій головою суду, тощо) проводиться повторний автоматизований розподіл.

 

8.2. У випадку надходження кількох клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках одного кримінального провадження чи оперативно-розшукової справи, автоматизований розподіл проводиться тільки по першому клопотанню, а всі інші, в тому числі і ті, що надходять повторно, передаються раніше визначеному слідчому судді.

Це ж правило застосовується і у випадку надходження таких клопотань по кримінальному провадженню після оперативно-розшукової справи, у якій вже надавались дозволи на негласні слідчі (розшукові) дії.

У випадку відсутності раніше визначеного судді клопотання розподіляються між слідчими суддями в загальному порядку.

 

8.3. У вихідні і святкові дні автоматизований розподіл  клопотань в порядку Глави 21 КПК України здійснюється   за графіком чергування слідчих суддів, який затверджується наказом голови суду.