flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила внутрішнього службового розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням загальних зборів державних службовців

Апеляційного суду Хмельницької області

від 16 квітня 2018 року №1

 

 

ПРАВИЛА

 

внутрішнього службового розпорядку

в Апеляційному суді Хмельницької області

 

І. Загальні положення

 1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку в Апеляційному суді Хмельницької області (далі – суд), режим роботи, умови перебування державних службовців суду (далі – державних службовців) в судіта забезпечення раціонального використання робочого часу.
 2. Службова дисципліна в суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державними службовцями своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 3. Правила внутрішнього службового розпорядку в Апеляційному суді Хмельницької області затверджуються загальними зборами державних службовців суду на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 року №50.
 4. Правила внутрішнього службового розпорядку вАпеляційному суді Хмельницької області доводяться до відома всіх державних службовців суду під підпис та розміщуються на офіційному веб-сайті суду.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в суді

 1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки, принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 2. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 3. Державні службовці під час виконання своїх обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.
 4. Державні службовці зобов’язані мати охайний вигляд і одяг, без елементів ексцентричності, стриманого кольору та фасону, який відповідає діловому стилю.
 5. Державні службовці під час та поза виконанням своїх службових обов’язків повинні дотримуватися Правил поведінки працівника суду, затверджених рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 року №33.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

 1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
 2. В суді встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця – 7 годин; Вихідними днями тижня є субота і неділя.
 3. В суді встановлюється наступний початок та кінець робочого часу:

       - понеділок-четвер – з 09 год. 00 хв. до 18 год. 15 хв.

       - п’ятниця – з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.

 1. Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить одну годину з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.

        Перерва не включається в робочий час і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця                роботи. У разі неможливості використання державним службовцем часу для відпочинку та харчування у вставнолений пунктом 4 цього розділу час              перерви (участь у судовому засіданні, необхідність прийому громадян та кореспонденції, тощо), такому державному службовцю за погодженням з              його безпосереднім керівником надається інший час для харчування та відпочинку протягом робочого дня тривалістю не більше, ніж одна година.

 1. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
 2. 6. У зв’язку із службовою необхідністю, а також сімейними обставинами державному службовцю наказом керівника апарату суду, а для керівника апарату та його заступників за наказом голови суду може встановлюватися інший графік роботи з врахуванням 40-годинної тривалості робочого часу на тиждень та дотриманням вимог законодавства про працю.
 3. У разі наявності підстав, передбачених Законом України «Про державну службу», за заявою державного службовця керівник апарату суду, а за заявою керівника апарату та його заступників голова суду, може встановити для такого державного службовця неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Дане рішення керівника апарату суду/голови суду оформляється наказом. Оплата праці в такому разі здійснюється пропорційно відпрацьованому часу.
 4. Облік робочого часу в суді здійснюється у табелі обліку робочого часу.

        З метою контролю за дотриманням трудової дисципліни, створення безпечних умов праці, забезпечення громадського порядку в суді встановлюється          автоматизована система контролю та управління доступом до приміщення суду, що дозволяє забезпечити контроль входу/виходу до/з приміщення              суду із використанням персональної електромагнітної картки (перепустки), а також здійснювати відеонагляд в приміщенні суду та із зовнішньої                  сторони будівлі суду. Положення про автоматизовану систему контролю та управління доступом до приміщення суду із схемою розміщення                          відеокамер, що є невід’ємною частиною даного положення, затверджується наказом керівника апарату суду та доводиться до відома всіх державних          службовців під підпис.

        Для забезпечення контролю своєчасного прибуття державного службовця на роботу та його перебування на робочому місці протягом робочого часу,          відомості вказаної автоматизованої системи подаються відповідальною за її функціонування особою до відділу служби управління персоналом. У разі          службової необхідності дані відомості подаються такою відповідальною особою голові суду, керівнику апарату суду та його заступникам на їх вимогу.

 1. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

ІV. Порядок повідомлення  державним службовцем про свою відсутність

 1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника та керівника апарату суду про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
 2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність на робочому місці.
 3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату / голови суду (залежно від посади державного службовця) щодо причин своєї відсутності.
 4. У разі тимчасової непрацездатності державний службовець зобов’язаний негайно повідомити про це відділ служби управління персоналом, а при виході на роботу одразу подати до відділу служби управління персоналом належним чином оформлені документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність.

V. Залучення державного службовця до роботи у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом керівника апарату суду, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

       Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного                 службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 1. Керівник апарату суду/голова суду (залежно від посади державного службовця) за потреби може залучати державних службовців до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

        Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який                            розробляється відділом служби управління персоналом і затверджується керівником апарату суду/головою суду (залежно від посади державного                службовця) з можливістю подальшого внесення до нього змін.

 1. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.
 2. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом служби управління персоналом керівнику апарату/голові суду (залежно від посади державного службовця) для внесення у встановленому порядку відповідних змін до графіка.
 3. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня в суді здійснюється підсумований облік робочого часу з урахуванням того, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

    6. За роботу в зазначені дні (години) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про                працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.Забороняється залучати до роботи понад                      установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох            років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення          інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця  нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій  формі або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

        Підтвердженням може слугувати підпис на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який                          підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державних службовців шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та наофіційному веб-сайті суду.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 1. Керівник апарату суду зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.
 2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в суді відповідає керівник апарату суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

 

     1.Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати документи (справи) і довірене у зв’язку з                  виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій керівником апарату суду особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

 1. Факт передачі документів (справ) і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою суду, начальником відділу служби управління персоналом та державним службовцем, який звільняється чи переводиться на іншу посаду.

        Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до                      особової справи цього державного службовця.

ІХ. Прикінцеві положення

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату суду/головою суду (залежно від посади державного службовця).