Задати питання
flag Судова влада України

У зв'язку з проведенням планових профілактичних робіт у Дата-Центрі, можливі тимчасові складнощі у роботі з сайтом

 

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                                                   Рішенням зборів

                                                                                                                                              державних службовців

                                                                                                                                        Апеляційного суду

                                                                                                                                             Хмельницької області

 від «28» грудня 2016р. №2

 

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку

Апеляційного суду Хмельницької області

І. Загальні положення

1.  Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Апеляційного суду Хмельницької області (далі - суд, режим роботи, умови перебування працівників суду  в суді  та забезпечення раціонального використання робочого часу.

2. Службова дисципліна в суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку в Апеляційному суді Хмельницької області  затверджуються загальними зборами державних службовців суду на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби 03.03.2016 року №50.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку  Апеляційного суду Хмельницької області доводяться до відома всіх державних службовців суду під підпис та розміщуються на офіційному веб-сайті суду.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в суді

1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки, принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

2. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці під час виконання своїх обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

5. Державні службовці зобов’язані мати охайний вигляд і одяг, без елементів ексцентричності, стриманого кольору та фасону, який відповідає діловому стилю.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку  

1. Тривалість робочого часу працівників суду становить 40 годин на тиждень.  

2. Встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

 

Робочий час триває:

       - з понеділка по четвер з 09 год. 00 хв. до 18 год. 15 хв.

       - в п’ятницю з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.

 

3. Перерва для відпочинку і харчування  - з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.

Державні службовці використовують даний час  на свій розсуд та можуть відлучатись з  місця роботи. При неможливості використання часу, наданого для відпочинку та харчування (безперервність судового засідання, обов'язковий прийом громадян, тощо) надається інший час для харчування та відпочинку протягом робочого дня, але не більш ніж одна година.

4. У  зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у суді (відділі), може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

5. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

За наявності поважних причин, перелік яких передбачено ст.56 КЗпП України, за заявою державного службовця як при прийнятті на роботу, так і згодом може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Встановлення неповного робочого дня або неповного робочого тижня з оплатою пропорційно відпрацьованому часу оформляється розпорядженням керівника апарату суду.

6. Облік робочого часу в суді здійснюється у  табелі обліку робочого часу.

Для забезпечення контролю виходу, своєчасного прибуття на роботу ведеться  журнал обліку робочого часу. До початку роботи та в кінці робочого дня кожен державний службовець зобов’язаний особисто розписатися в журналі обліку робочого часу. За належне здійснення обліку журналу відповідає заступник керівника апарату суду.

7. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома керівника апарату суду.

ІV. Порядок повідомлення про відсутність на робочому місці

 1. Державний службовець повідомляє керівника апарату та свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату щодо причин своєї відсутності;

4. У разі хвороби державний службовець зобов’язаний повідомити про відкриття листка непрацездатності працівника відділу служби управління персоналом. При виході на роботу  зобов’язаний своєчасно подати оформлений належним чином листок непрацездатності.

 

V. Перебування працівника  в суді у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату суду, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Керівник апарату, за потреби, може залучати державних службовців  до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державних службовців після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом служби управління персоналом і затверджується керівником апарату суду  (до графіка можливе внесення змін).

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

 4. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня в суді здійснюється підсумований облік робочого часу з урахуванням того, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (години) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

5. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома працівників суду  нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій  формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис на документі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівників апарату суду шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на  сайті суду.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Керівник апарату суду зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в суді відповідає керівник апарату суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату суду.